Assembler “Hello World”

Assembler Programmierung unter Linux

Quellen:
http://docs.cs.up.ac.za/programming/asm/derick_tut/#maindiff
http://runtime-basic.net/Assembler:Funktionen:Beschreibung-Kurz-CPU

Hello World in Assembler

;Hallo-Welt in Assembler unter Linux

SECTION .text
GLOBAL _start

text1   DB 'Hallo Welt!',10
text1ende:


;Programmeinstiegspunkt
_start:

;Text ausgeben
MOV EDX,text1ende - text1 ;Laenge des Textes
MOV ECX,text1       ;auszugebender Text
MOV EBX,1         ;Handle fuer stdout
MOV EAX,4         ;Funktionsnummer: Datei schreiben
INT 80h          ;Kernel-Funktion aufrufen

;Programm beenden
MOV EAX,1         ;Funktionsnummer: Programm beenden
XOR EBX,EBX        ;Returncode 0
INT 80h          ;Kernel-Funktion aufrufen

Übersetzen & Linken

nasm -f elf hello.asm
ld -s -o hello hello.o